Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:402196
  • Đang online:10

Tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26

Thứ Hai, 14/08/2023, 09:28 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /CVHHQNa-PCTT-ATANHH

Quảng Nam, ngày      tháng 8 năm 2023

V/v tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26

 

 

 Kính gửi:   

                - Các Doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng tại khu vực;

                              - Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại khu vực;

                              - Công ty TNHH Vận tải biển Thilogi;

                              - Công ty Cổ phần đóng tàu Chu Lai;

                              - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải An Phát;

- Chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực.                 

Thực hiện nội dung tại Công văn số 3315/CHHVN-KHCNMT ngày 07/8/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:

1. Cập nhật, nghiên cứu các Quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26, cụ thể:

- Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

- Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

- Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030.

- Quyết định số 2027/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

- Quyết định số 452/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 02/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

- Quyết định số 1291/QĐ-CHHVN ngày 04/10/2021 của Cục HHVN ban hành Kế hoạch hành động của Cục Hàng hải Việt Nam về chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 1461/QĐ-CHHVN ngày 12/10/2022 của Cục HHVN ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện “Quyết định số 876/QĐ-TTg
ngày 22/7/2022” của Cục Hàng hải Việt Nam về chuyển đổi năng lượng
xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong lĩnh vực hàng hải,
giai đoạn 2022-2030.

- Quyết định số 1909/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2022 của Cục HHVN về công bố Tiêu chuẩn cơ sở về Tiêu chí cảng xanh Việt Nam.

(Nội dung chi tiết các Quyết định đề nghị các đơn vị truy cập theo đường link sau: https://cangvuhanghaiquangnam.gov.vn/index.aspx?page=detail&id=5920)

2. Trên cơ sở nội dung của các Quyết định, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đề nghị các đơn vị tổ chức tìm hiểu, chủ động nghiên cứu thực hiện, chuẩn bị năng lực, xây dựng lộ trình, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với các quan điểm và mục tiêu của các Quyết định nêu trên.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng./.


 

Nơi nhận:                                                                             

- Như trên;

- Phó Giám đốc;

- Lưu: VT, PCTT-ATANHH(Ảnh).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Trương Hoàn Lạc

 

 

Các bài đã đăng