• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline: 0913476767

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Bá Tầm (lần đầu)

Thứ Tư, 15/09/2021, 14:33 GMT+7

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI  QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam: số 91/QĐ-CVHHQNa ngày 04/8/2021 về việc xác minh nội dung khiếu nại; số 94/QĐ-CVHHQNa ngày 23/8/2021 về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại; số 104/QĐ-CVHHQNa ngày 13/9/2021 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Bá Tầm (lần đầu);

Theo đề nghị của Tổ Xác minh Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Bá Tầm (lần đầu) như sau:

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

- Thời gian công khai: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

- Nội dung công khai: Quyết định số 104/QĐ-CVHHQNa ngày 13/9/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Bá Tầm (lần đầu).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải, Tổ Xác minh Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.