• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline: 0913476767

1. Ban Lãnh đạo:

1.1. Giám đốc: Ông Trương Hoàn Lạc

Số điện thoại: 0913.476.767

1.2. Phó Giám đốc: Ông Lê Xuân Hùng.

Số điện thoại: 0902.471.933

2. Các phòng chuyên môn:

2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Trương Thảo

Số điện thoại: 0986.370.136

2.2. Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn ANHH

PTP Phụ trách: Ông Ung Văn Khánh

Số điện thoại: 0903.559.226