• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

1. Cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài vụ;

c) Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn An ninh hàng hải.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng sau khi được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Cảng vụ hàng hải Quảng Nam do Giám đốc lãnh đạo. Giám đốc do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm. Kế toán trưởng do Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Trưởng phòng, Phó phòng nghiệp vụ khác do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm.