• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:
STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT về phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định viên an toàn tối thiếu phương tiện thủy nội địa