Thông báo về việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trong công tác gửi, nhận văn bản

Thứ Hai, 10/02/2020, 10:07 GMT+7
           Kính gửi: 
                         - Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 
                         - Các doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải biển, đại lý tàu biển, doanh nghiệp 
                         hoa tiêu, lai dắt, doanh nghiệp đóng tàu.
 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Công văn số 9592/BGTVT-VP ngày 22/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản của Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn số 3918/CHHVN-VP ngày 22/10/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phát hành văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản;

Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí hành chính,

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính thông báo đến toàn thể Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan như sau:

- Kể từ ngày 01/3/2020, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam sẽ phát hành tất cả các văn bản có chữ ký số của đơn vị gửi đến các Quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên môi trường mạng thông qua địa chỉ email của từng đơn vị thay cho văn bản giấy thông thường.

- Các văn bản của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi gửi email đến Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cần phải được ký số theo quy định. Trường hợp không sử dụng văn bản điện tử thì các đơn vị phải sử dụng văn bản giấy thông thường để gửi cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

* Áp dụng đối với văn bản thông thường, trừ văn bản mật theo quy định và các hồ sơ chuyên ngành phục vụ công tác hành chính.

Vì vậy, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để biết nhằm phối hợp tốt trong công tác gửi, nhận văn bản; đồng thời cung cấp địa chỉ email chính thức để gửi, nhận văn bản điện tử về Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam qua địa chỉ cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp danh sách.

Trân trọng./.