• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

Công nhận kết quả xét tuyển

Thứ Sáu, 05/07/2019, 09:03 GMT+7

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tại Tờ trình số 311/TTr-HĐXTVC ngày 04 tháng 7 năm 2019;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đối với 03 (ba) thí sinh có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu Giám đốc ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, ký kết Hợp đồng làm việc và căn cứ vào quá trình công tác của người trúng tuyển để xếp lại lương theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam năm 2019, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.