Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:367379
  • Đang online:5

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Thứ Ba, 27/06/2023, 09:56 GMT+7

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-CVHHQNa

 

Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2023

     

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-BGTVT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam;

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-CHHVN ngày 30/3/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức, tại các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-CHHVN ngày 14/4/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2023;

Xét đề nghị của Hội đồng Tuyển dụng tại Báo cáo số 08/BC-HĐTD ngày 26/6/2023;

Theo đề nghị Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển của 02 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam theo Danh sách đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định, trình Giám đốc quyết định tuyển dụng và xếp lương đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Hội đồng Tuyển dụng thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục HHVN (để b/c);

- Phó Giám đốc (để biết);

- Trang Thông tin điện tử CVHHQNa;

- Lưu: VT, HCTHHoàng.

 

GIÁM ĐỐC


 

(đã ký)
 

Trương Hoàn Lạc