Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:376356
  • Đang online:1

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH XÉT TUYỂN VÒNG 2

Thứ Sáu, 16/06/2023, 16:32 GMT+7

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-HĐTD

Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2

và Danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức năm 2023

của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam


Kính gửi: ……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………

 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-CVHHQNa ngày 14/6/2023 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 và cách thức tổ chức, thời gian kiểm tra sát hạch tại Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo để thí sinh được biết về cách thức, thời gian, địa điểm xét tuyển và danh mục tài liệu tham khảo hướng dẫn ôn tập, cụ thể như sau:

          1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

          - Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tại địa chỉ (http://cangvuhanghaiquangnam.gov.vn), được niêm yết công khai trên bảng thông báo tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và gửi cho thí sinh theo địa chỉ ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

          - Thí sinh chủ động rà soát, kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong danh sách trích ngang nêu ở Danh sách gửi kèm, nếu phát hiện sai lệch thông tin thì kịp thời báo với Hội đồng Tuyển dụng trước ngày 20/6/2023 (qua số điện thoại: 0235 3550555) để điều chỉnh cho phù hợp.

          2. Địa điểm tổ chức xét tuyển

          Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

          3. Thời gian xét tuyển

          - Thời gian làm thủ tục xét tuyển: 08 giờ 00 phút ngày 22/6/2023.

          - Thí sinh có mặt tại địa điểm tổ chức xét tuyển để làm thủ tục: Xem số báo danh và nghe phổ biến Nội quy xét tuyển viên chức.

- Nộp phí dự xét tuyển: Thí sinh nộp phí dự xét tuyển 500.000 đồng/thí sinh (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Phí dự xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

          - Thời gian khai mạc kỳ xét tuyển: 08 giờ 30 phút ngày 22/6/2023 tại Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

          - Thời gian kiểm tra, sát hạch: Sau khi khai mạc kỳ xét tuyển (Nếu có thay đổi, Hội đồng Tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh biết).

          - Thí sinh dự phỏng vấn về kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, tiếng Anh theo vị trí việc làm An toàn - An ninh hàng hải.

          4. Thông báo này thay cho Giấy triệu tập đối với thí sinh. Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định trên để việc kiểm tra, sát hạch đạt kết quả tốt.

          5. Thông báo này và Danh mục tài liệu tham khảo hướng dẫn ôn tập được niêm yết tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (Địa chỉ: Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

          Ghi chú: Thí sinh đến dự xét tuyển phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) và Thông báo này. Trường hợp thí sinh không nhận được Thông báo này (do thất lạc hoặc đến chậm) thì vẫn đến làm thủ tục dự xét tuyển theo quy định.

Hội đồng Tuyển dụng trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trang Thông tin điện tử CVHHQNa;

- Lưu: HSTD2023.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH
 

 


 


 

Trương Hoàn Lạc

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2

 

 


Số

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đăng ký dự tuyển vị trí việc làm

Thành phần khai trong phiếu đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Nam

Nữ

Quốc tịch

Trình độ văn hóa

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ

Tình trạng

sức

khỏe

Đối tượng

ưu tiên

Ngoại ngữ

Tin học

 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

1

Phạm Phú Mỹ

01/01/1994

 

An toàn - An ninh hàng hải

Việt Nam

12/12

Kỹ sư ngành khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển)

Tiếng Anh trình độ B

Ứng dụng trình độ B

Bình thường

Không

 

2

Phạm Phú Nhật

09/02/1998

 

An toàn - An ninh hàng hải

Việt Nam

12/12

Kỹ sư khoa học hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển

TOEIC listening and reading 470

Microsoft Office Specialist word, excel 2010

Tốt

Không

 

3

Lê Quốc Vũ

12/02/1997

 

An toàn - An ninh hàng hải

Việt Nam

12/12

Kỹ sư ngành khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển)

Tiếng Anh Hàng hải trình độ 2

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Tốt

Không

 

 

DANH MỤC

Tài liệu tham khảo, hướng dẫn ôn tập dùng cho thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam  

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD 14/6/2023 của Hội đồng Tuyển dụng)

 

 

I. Cách thức, thời gian kiểm tra, sát hạch

- Phỏng vấn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành và tiếng Anh;

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

II. Tài liệu tham khảo, hướng dẫn ôn tập

          1. Môn kiến thức chung

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/11/2019.

          - Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

          2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vị trí việc làm An toàn - An ninh hàng hải)

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015.

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

- Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

- Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

- Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.

- Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

- Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

- Nội quy cảng biển Kỳ Hà (đăng tải trên trang điện tử https://cangvuhanghaiquangnam.gov.vn).

- Các công ước quốc tế về lĩnh vực hàng hải mà Việt Nam là thành viên.

- Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành hàng hải dành cho sỹ quan, thuyền viên trên tàu biển.

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Môn ngoại ngữ tiếng Anh trình độ Bậc 3 hoặc tương đương